Skip to content

Проф. д.ф.н. Евгения Вучева

E_Vucheva

Академична длъжност:
Професор, доктор на филологическите науки. Катедра по испанистика и португалистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Основател и вдъхновител на магистърската програма „Приложна лингвистика“

Носител на Почетния знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Бакалавърски курсове:
Морфология на номиналната система, Морфология на вербалната система, Стилистика на съвременния испански език
Магистърски курсове:
Категориите на речта, Комуникативни стратегии и речеви тактики, Лингвостилистичен анализ на текст, Семиотика на рекламата, Лингвистични школи и направления в съвременното езикознание
Изследователски интереси:
философия и теория на езика, общо и съпоставително езикознание, съвременно испанско езикознание (морфология, стилистика)

Подбрана библиография

Монографии

Граматика и стилистика на испанския глагол. АСКОНИ-ИЗДАТ, София, 1995, 188 стр.

Един интегрален модел на речта: равнища, единици и категории. Поглед към лингвистиката на речта. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2006, 366 стр.

Estilística del español actual. Teoría y práctica del estilo. Editorial Universitaria «San Clemente de Ojrid», Sofía, 2008, 226 págs.

Estilística del español actual. Teoría y práctica del estilo, Segunda edición, actualizada, Tirant Humanidades, Valencia, 2014, 334 págs.

Un modelo integral del hablar: niveles, unidades y categorías. Hacia la lingüística del hablar, Tirant Humanidades, Valencia, 2016, 554 págs.

Morfología del español actual. Del sistema al discurso, Sofia University Press, 2020, 470 págs.

Статии

«Sobre las categorías lingüísticas o las categorías del hablar». // Съпоставително езикознание, XXV, 2000, 1, 45-55.

„За трите семантични плана на речта“. // Съпоставително езикознание, ХХХ, 2005, 1, 84-103.

«Hacia la configuración del plano del sentido y sus categorías». // Moenia. Revista Lucense de Lingüística y literatura. Universidad de Santiago de Compostela, vol. 11, 2005, 177-195.

«Estrategias comunicativas de la exhortación y sus tácticas discursivas en español y en búlgaro (I)». // Чуждоезиково обучение, 6, 2005, 11-23.

«Estrategias comunicativas de la exhortación y sus tácticas discursivas en español y en búlgaro (II)». // Чуждоезиково обучение, 1, 2006, 30-41.

«El plano del significado desde la perspectiva abierta por Eugenio Coseriu». // Rilce. Revista de Filología Hispánica. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Navarra, vol. 22, 2, 2006, 275-298.

«La estilística como ciencia del lenguaje». // Actas. Simposio Internacional 45 años de Licenciatura en Filología Española en la Universidad de Sofía «San Clemente de Ojrid». R. Alvarado, B. Kiuchukova-Petrinska, Peter Mollov, eds., Editorial Universitaria «San Clemente de Ojrid», Sofía, 2008, 23-28.

«Acerca de lo implícito en el hablar». // La lingüística como reto epistemológico y como acción social. Estudios dedicados al profesor Ángel López García con ocasión de su sexagésimo aniversario. M. Veyrat Rigat y E. Serra Alegre, eds., Arco/Libros, Volumen II, Madrid, 2009, 755-763.

«Tesis sobre la lingüística del hablar». // Pragmalingüística, Universidad de Cádiz, 20, 2012, 279-293.

«Pragmática, gramática, estilística». // El español, territorio de encuentros: 50 años de licenciatura en Filología Española en la Universidad de Sofía «San Clemente de Ojrid». E. Vucheva y otros, eds., Editorial Universitaria «San Clemente de Ojrid», Sofía, 2012, 115-124.

„О парадигме эксплицитность/имплицитность в речи“. // Лексикография. Язык. Речь. Сборник статей памяти Анны Липовской. Съст. Ю. Апресян, И. Червенкова и др. Университетское издательство им. Св. Климента Охридского, София, 2013, 425-435.

Прагматика, граматика, стилистика: семиотичното пространство на речта“. // Времената отлитат написаното остава. Изследвания в чест на доц. д-р Ани Леви. Издателство на Нов български университет, София, 2013, 241-251.

«El estudio de la cortesía como fenómeno pragma-socio-etno-discursivo (un esbozo teórico-metodológico)». // Más allá de las palabras (Homenaje a Rafael Alvarado en su 70 aniversario). Editorial Universitaria «San Clemente de Ojrid», Sofía, 2014, 23-31.

«Tres estilísticas o una teoría general de la expresión verbal». // In principio erat Verbum. Сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н. Издателство на Нов български университет, София, 2015, 54-67.