Skip to content

Компютърно асистиран превод

Курсът има за цел да запознае студентите с видовете приложения за компютърно подпомогнат превод. За целта се описват основните характеристики на машинния и на компютърно подпомогнатия превод, представят се главните им предимства и недостатъци и се излагат основните принципи на работа на приложенията с инсталиране и в облак. Специален акцент се поставя върху превода чрез приложението SDL Trados. Разглеждат се също така особеностите на приложенията за работа с терминологични бази данни, битекст, автоматично сегментиран на текст и проверка на правопис и граматика. По този начин се изгражда една по-пълна панорама на компютърните приложения, които имат за цел да облекчат преводаческата дейност. По време на курса студентите придобиват практически знания и умения, повишаващи качествено и количествено преводната им работа.

Преподаватели:
гл. ас. д-р Никола Кръстев
ел. адрес: nikolakr@gmail.com
Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Превод и редактиране с чужд език)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 25%
2. Демонстрационни занятия 25%
3. Текуща самостоятелна работа + презентации 50%
Кредити:
2 ECTS