Skip to content

Учебна практика – Специализиращ модул „Превод и редактиране с чужд език“

Практиката в Специализиращия модул Превод и редактиране с чужд език се провежда в специализирани агенции за превод и легализация на документи, информационни агенции, научни и културни институции, интернет платформи, контактни центрове и др., чиято дейност предполага превод от/на чужд език. Студентите имат възможност да се запознаят с типологията и стандартите за извършване на писмен/устен превод, както и с използването на съвременни ресурси и технологии в процеса (преводаческа памет, специализиран софтуер, терминологични речници и база данни и др.). Провежда се под непосредственото ръководство на наставник от Приемащата организация и отговорник за учебната практика от МП „Приложна лингвистика“, който контролира изпълнението на задачите и качеството на предадените преводи. В края на обучението студентите изготвят портфолио с изработените материали, както и доклад, в който описват дейностите, изпълнявани по време на практиката.

Преподаватели:
доц. д-р Донка Мангачева
ел. адрес: dmangatcheva@gmail.com
Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Превод и редактиране с чужд език)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Текуща самостоятелна работа 20%
2. Портфолио 80%
Кредити:
2 ECTS