Skip to content

Съпоставителен анализ и коментар на превода

Дисциплината цели задълбочаване на знанията по съответния чужд език, осмисляне на специфични проблеми на превода и усъвършенстване на приложните техники при превод от/на чуждия език. Съпоставителният анализ се базира на фрагменти от произведения на съвременни автори (художествена проза). При обсъждането и редакцията на материала се отчита подборът на изразни средства от страна на преводача според характеристиките на съответната езикова система и възможните паралели по отношение на определени езикови равнища и категории, стиловите особености на оригинала, свободата на интерпретация (пренос на значения и предаване на смисъл), общото впечатление и потенциалната рецепция на преводния вариант. Разглеждат се критерии за обективна преценка на качеството, коментират се решения на конкретни ситуации при превода, редактирането и рецензирането на превода.

Преподаватели:
проф. д.ф.н. Евгения Вучева, доц. д-р Донка Мангачева
ел. адреси: еvucheva@gmail.com, dmangatcheva@gmail.com
Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Превод и редактиране с чужд език)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 20%
2. Курсова работа 30%
3. Изпит (защита на курсова работа) 50%
Кредити:
4 ECTS