Skip to content

Произход и еволюция на езика

Дисциплината „Произход и еволюция на езика“ има за цел да запознае студентите с основните теории за произхода на езика, фактите и доказателствата, които ги подкрепят, както и с главните научни критики срещу тях. Съдържанието на курса е обособено в три части. Първата е посветена на еволюционните гледища върху произхода на езика, като се започне с най-общи познания за физиология на животинското поведение и комуникация, биологичните предпоставки за възникването на езика и палеонтологичните и палеоантролопологичните факти, които осветяват най-ранните етапи от развитието на езика. Втората част представя невроанатомичното развитие на езика чрез обзор на мозъчните структури, отговорни за речепроизводството и речеразбирането, чрез проследяване на етапите на зараждане и усъвършенстване на езиковите умения у децата и чрез преглед на невролингвистичните доказателства за произхода на езика. Третата част обхваща най-разпространените теории за произход на съзнанието, от една страна, и на основните езикови структури, от друга. В края на курса с цел дискусия се представят креационистките виждания за произхода на съзнанието и езика. Избраният подход при представяне на материала е индуктивният – предимно от фактите към теориите, като се следват единствено западноевропейските традиции (включително руските).

Целта на курса е, от една страна, да изгради у студентите представа за основните етапи във фило- и онтогенетичното развитие на езика. От друга страна, втората и по-важна цел на дисциплината е да постави глотогенезата в контекста на еволюцията на човешкото съзнание. Така всички тези факти ще изградят у студентите по-ясна представа за същността на езика едновременно като средство за комуникация и за категоризация на света.

В рамките на курса студентите ще бъдат мотивирани да формират своя собствена представа за редица спорни въпроси на глотогенезата, както и да изготвят реферат относно избран от тях проблем от еволюционната лингвистика.

Преподаватели:
гл. ас. д-р Никола Кръстев

ел. адрес: nikolakr@gmail.com

Характеристика:
теоретична дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Комуникация)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 30 %
2. Курсова работа 30 %
3. Изпит (защита на курсова работа) 40 %
Кредити:
5 ECTS