Skip to content

Анализ на дискурса

Дисциплината има за цел да запознае студентите с основни понятия, категории и подходи в полето на анализа на дискурса, да очертае утвърдените методи и източници за изследователска работа и да формира познания относно ключови дискурсивни жанрове, предмет на съвременната наука.

Студентите придобиват стабилни знания за теорията и методологията на анализа на дискурса, навлизат в спецификата на основни дискурсивни жанрове и се подготвят за самостоятелна изследователска работа в съзвучие с творческите си интереси.

Преподаватели: екип
доц. д-р Донка Мангачева
eл. адрес: dmangatcheva@gmail.com
Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Лингвистика)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 20 %
2. Курсова работа 30 %
3. Изпит (защита на курсова работа) 50 %
Кредити:
3 ECTS