Skip to content

Глаголните времена в текста

Курсът разглежда в съпоставителен план системата на темпоралните категории и единици в португалски / испански и български език. Проследява реализацията на таксисно-темпоралните единици в текста с цел да съпостави дистрибутивните и контекстуалните им значения в трите езика, като си служи с инструментите на превода и анализа на текст.
Целта е магистрантите да задълбочат теоретичните си познания за системата, структурата и функциите на таксисно-темпоралните форми и отношения в българския и португалския / испанския език в контрастивна перспектива и въз основа на различни теоретични модели. А също така да усъвършенстват приложните си умения за анализ на значенията им в изказа и в структурата на текстовото време в повествователни, драматургични и публицистични текстове.
Усвояването на теоретичните и приложните постановки се проверява чрез текущо оценяване въз основа на участието в семинарните занятия и периодични контролни работи.

Преподаватели:
доц. д-р Весела Чергова
eл. адрес: v.chergova@abv.bg
Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Лингвистика)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 30 %
2. Участие в тематични дискусии в часовете 30 %
3. Курсова работа 40 %
Кредити:
2 ECTS