Skip to content

Филолози

„Приложна лингвистика“ е действаща магистърска програма с ежегоден прием от 2004 г. Тя е двусеместриална.

Титулярите на всички дисциплини са водещи специалисти в съответната област. Отвореният и гъвкав формат на програмата дава възможност на магистранта да състави сам учебния си план по приоритети.

Програмата е организирана в един основен модул с минимален брой задължителни дисциплини, който се надгражда с един от трите специализиращи модула (ЛИНГВИСТИКА, КОМУНИКАЦИЯ и ПРЕВОД И РЕДАКТИРАНЕ С ЧУЖД ЕЗИК). Във всеки от специалиращите модули се предлага и избор на предпочитани дисциплини. По избрания от магистранта модул трябва да се наберат не по-малко от половината от кредитите, предвидени за избираеми дисциплини по семестри. В зависимост от интересите на обучавания, останалите кредити се допълват от другите два профилиращи модула от Учебния план.

Магистрантът има право да набира кредити и от дисциплини, предлагани от други магистърски програми в Софийския университет.

Програмата предоставя възможност за стажове в областта и на трите модула - в научни учреждения, издателства, преводачески фирми, държавни и частни институции.

Магистърската програма завършва с подготовка и защита на магистърска дипломна работа на съответния основен чужд език.