Skip to content

Гл. ас. д-р Никола Кръстев

Академична длъжност:
Главен асистент, доктор по филология. Катедра по испанистика и португалистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Административен координатор на магистърската програма „Приложна лингвистика“
Бакалавърски курсове:
Испански език – практически курс, Превод на медицински текстове, Превод на технически текстове
Магистърски курсове:
Специализиран превод с испански език
Изследователски интереси:
философия и теория на езика, общо и съпоставително езикознание, история на езика

Подбрана библиография

Статии

«Origen del lenguaje: mente y comunicación». // Ludus Vitalis, vol. XII, núm. 22, 2004, 183-189.

Същност и произход на името и глагола“. // LiterNet, бр. 2 (99), февруари 2008, ISSN 1312-2282.

„Универсалиите и основните езикови категории“. // Лузофонски отгласи. 15 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Съст: Я. Андреева, В. Чергова, Д. Мангачева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2012, 282-290.

Детерминацията в процеса на езикова комуникация“. // Времената отлитат, написаното остава. Изследвания в чест на доц. д-р Ани Леви. Съст.: М. Караджункова, Издателство на НБУ, София, 2013, 278-290.

Номиналната детерминация в светлината на речепроизводството“. // Horizontes do saber filológico. 20 anos de Licenciatura em Filologia Portuguesa na Universidade de Sófia Sveti Kliment Ohridski. Съст: Я. Андреева, Д. Мангачева, В. Киркова, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2014, 231-240.

«El signo en la comunicación lingüística y la determinación verbal». // Мислене, език, реч. Изследвания в чест на проф. дфн. Евгения Вучева. Съст: Н. Кръстев, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2014, 245-254.

За значението на знака“. // In principio erat Verbum. Сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н. Издателство на Нов български университет, София, 2015, 221-229.