Skip to content

Учебна практика – Специализиращ модул „Комуникация“

Обучението по учебната дисциплина „Учебна практика – Специализиращ модул Комуникация“ се провежда в информационни и рекламни агенции, масмедии или НЦ „Българска енциклопедия“ при БАН. В зависимост от спецификата на приемащата институция се предвиждат дейности, като например: участие в подготовката и отразяването на различни по характер събития, изготвяне на прессъобщения, организиране на форуми за представяне на резултатите от работата на НЦ „Българска енциклопедия“ и други научноизследователски институти на БАН, участие в подготовката и поддръжката на информационната страница за България и др. Практиката се осъществява под ръководството на наставник от Приемащата институция и отговорник за учебната практика от МП „Приложна лингвистика“. Обучението завършва с изработване на портфолио, съдържащо материалите, свързани с изпълнените задачи, и обобщаващ доклад, в който описват дейностите, изпълнявани по време на практиката.

Преподаватели:
доц. д-р Адриана Миткова
ел. адрес: adrianamitkova@abv.bg
Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Комуникация)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Текуща самостоятелна работа 20%
2. Портфолио 80%
Кредити:
2 ECTS