Skip to content

Стилистика

Целта на курса е да очертае перспективите за изграждане на теоретичен подход към същността на стила и методология за научно обоснован анализ на стилистичните явления в речта.
Конкретните задачи са насочени предимно към усъвършенстване на нивото на владеене на испанския език за решаването на практически задачи, свързани с професионалната реализация на студентите-филолози:
1) Да се изгради стабилна основа за обвързването на получените знания с практиката на стилистичния анализ.
2) Да се създадат умения за творческо прилагане на теоретичните постановки за стила към работата с конкретни текстове, целящо да се осмисли използването на стилистичните средства и похвати от всички равнища на испанската езикова система.
3) Да се изградят навици за постоянна оценка на сходствата и разликите между езиковите системи и говорните традиции, характерни за испанския и българския език.

Преподаватели:
проф. д.ф.н. Евгения Вучева

ел. адрес: еvucheva@gmail.com

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 10 %
2. Курсова работа 40 %
3. Изпит 50 %
Кредити:
4 ECTS