Skip to content

Стилистика

Дисциплината въвежда ключови въпроси за лингвостилистиката. Разкриват се принципите, които определят основните компоненти на стила в многообразните условия на речевото общуване. Очертават се перспективите в теоретичния подход към стила и се предлага методика за анализ на стилистичните явления в речта. Наблюденията се простират върху подходящ материал от португалски език – специално подбрани упражнения и откъси в оригинал. Целта е студентите да надграждат придобитите теоретични знания и да ги прилагат в многопосочен анализ на конкретни езикови структури и текстови фрагменти.

Преподаватели:
доц. д-р Донка Мангачева

ел. адрес: dmangatcheva@gmail.com

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 10 %
2. Участие в тематични дискусии в часовете 10 %
3. Курсова работа 40 %
4. Изпит 40 %
Кредити:
4 ECTS