Skip to content

Социолингвистични измерения на комуникацията

Дисциплината обхваща редица проблеми, свързани със съвместното функциониране на различни знакови системи в процеса на комуникация. Разглеждат се начините, по които говорещите изграждат своя дискурс, като активират комуникативния потенциал на вербалните, паравербалните и невербалните средства за общуване в зависимост от социокултурния и ситуативния контекст на социалното взаимодействие.

Целта на курса е студентите да усвоят основните методи за социолингвистичен анализ на устен и писмен текст и да придобият умения за прилагането им при изработване на самостоятелна курсова работа.

Преподаватели:
доц. д-р Адриана Миткова

ел. адрес: adrianamitkova@abv.bg

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Комуникация)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Изпит 45 %
2. Курсова работа 45 %
3. Участие в тематични дискусии в часовете 10 %
Кредити:
3 ECTS