Skip to content

Социолингвистика на испанския език

Курсът обхваща принципите на социолингвистиката и основните понятия, свързани с употребата на езика в социален контекст. Разглеждат се теми като социолингвистична вариативност, езикови и социални променливи, езикови формации, билингвизъм и диглосия и др. Особено внимание се обръща на специфичната езикова ситуация в испаноезичния свят. Семинарните занятия са насочени към създаване на умения за социолингвистичен анализ на текстове, принадлежащи към различни функционални стилове.

Преподаватели:
доц. д-р Адриана Миткова

ел. адрес: adrianamitkova@abv.bg

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 15 %
2. Текуща самостоятелна работа/контролно 15 %
3. Изпит 70 %
Кредити:
3 ECTS