Skip to content

Редактиране и коригиране на текст

Дисциплината има за цел да развие уменията на студентите за редактиране и коригиране на текст, като систематизира и надгради знанията, придобити в практическия курс на обучение по езика и занятията по езиковедските дисциплини. Представят се общи изискания за оформяне на авторската продукция, разглеждат се критерии за обективна оценка и се обсъждат решения на конкретни ситуации.

Студентите получават общи насоки за изготвяне, редактиране и коригиране на текст, усвояват принципи и специфични особености на съдържателната обработка и техническото оформяне. Курсът стимулира индивидуалната творческа дейност на студентите и  изгражда стабилна основа за самостоятелна работа.

Преподаватели:
доц. д-р Адриана Миткова

ел. адрес: adrianamitkova@abv.bg

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Превод и редактиране с чужд език)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в анализ, редактиране и коригиране на текстове 40 %
2. Изпит 60 %
Кредити:
2 ECTS