Skip to content

Практикум (в областта на художествения и специализирания превод и бизнес комуникация), II част

Практикумът включва упражнения по превод от и на съответния основен чужд език, чиято цел е студентите да усъвършенстват знанията си по езика и преводаческите си умения в писмения превод на художествени и специализирани текстове от различни професионални области (наука, техника, медицина, право и др.). Освен това се анализират, съставят и превеждат текстове от сферата на бизнес комуникациите (делова кореспонденция, кореспонденция с публичните и финансовите учреждения, електронната кореспонденция) и се отработват умения, свързани с вербалните комуникативни техники, речевия етикет, интонационните модели и някои невербални кодове (делова мода и аксесоари, двигателни и обонятелни кодове и т. н.) при водене и устен превод на делови разговори.

Преподаватели:
екип
Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Превод и редактиране с чужд език)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Представени преводи 20 %
2. Участие в обсъждането на преводите в часовете 40 %
3. Текуща самостоятелна работа/контролно 40 %
Кредити:
2 ECTS