Skip to content

Прагматика и дискурс

Дисциплината има за цел да изгради достъпна и систематизирана картина на основните теоретични концепции и ключовите понятия в предметната област и пресечните зони на лингвистичната прагматика и дискурсивния анализ. Избраният двуизмерен подход обхваща различни страни на езиковата реалност и речевата употреба, които предполагат специфични, но съчетаеми методи на проучване. Студентите имат възможност да разширят знанията си за основните прагматично-дискурсивни явления, принципи и механизми в теоретичен и приложен аспект. Прегледът на опорните научни постановки е свързан с обсъждане на представителен емпиричен материал и изгражда подходяща основа за последващи самостоятелни изследвания.

Преподаватели:
доц. д-р Донка Мангачева

ел. адрес: dmangatcheva@gmail.com

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
задължителна (Общ задължителен модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 20 %
2. Участие в тематични дискусии в часовете 20 %
3. Изпит 60 %
Кредити:
3 ECTS