Skip to content

Португалски език – практически курс, II част

Дисциплината изгражда активна и актуална позиция спрямо езика като средство за комуникация и обект на изследване според конкретните интереси на студентите. Има за цел да изгради солидни знания и опорни умения по португалски език, като осигурява активно участие в обучението и ефективна подготовка за различни сфери и равнища на междуличностното общуване.

Преподаватели:
екип
Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
задължителна (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Текущ контрол 20 %
2. Изпит 80 %
Кредити:
12 ECTS