Skip to content

Морфология на именната система

Курсът започва с теоретичен обзор по теми от общо езикознание, които ситуират на португалски език понятията от теория на езика. Запознава студентите с видовете езиково значение, класовете от морфеми, словообразувателните и композиционните процеси и модели в португалския език. Въвежда основните морфосинтактични понятия и изгражда теоретичните познания за дефинирането на категориите на съществителното име, прилагателното име, членната форма, дейктичните и числителните думи, инструментите за описание на лексемните, категоремните и морфемните думи, които ги изразяват в системата, нормата и речта на съвременния португалски език. Анализира процесите на актуално членение в именната синтагма.

Очаква се студентите да изградят усет към португалското словообразуване, умения за анализ и описание на морфосинтактичните именни категории и тяхната формална реализация, както и на процесите на актуално членение. Знанията и уменията за анализ на номиналните структури в плана на съдържание и в плана на изразяване би трябвало да повлияят благотворно върху способностите на студентите да превеждат от/на португалски език, да осмислят методическите съдържания и да изграждат адекватни самостоятелни писмени и устни текстове на португалски език.

Преподаватели:
доц. д-р Весела Чергова

ел. адрес: v.chergova@abv.bg

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 10 %
2. Текуща самостоятелна работа/контролно 10 %
3. Изпит 80 %
Кредити:
3 ECTS