Skip to content

Лингвистична типология

Курсът има за цел да запознае студентите с предмета, целите, задачите, методологичните подходи и теоретични проблеми на лингвистичната типология. След кратък преглед на историята на тази езиковедска дисциплина се пристъпва към обособяването на пет основни вида типологични изследвания: качествени, количествени, теоретични, синтактични и лексикални. Поставят се специални акценти както върху най-разпространените класификации на езиците по света, така и върху общите закономерности, свойства и структури, които не зависят от генеалогичните и ареалните фактори. Разглеждат се едни от най-добре доказаните морфосинтактични универсалии и се проследяват някои реализации на основните граматични категории сред различните езикови семейства.
Курсът приключва с типологична справка, описваща основните структурни и функционални особености на различни добре документирани езици.

Преподавател:
гл. ас. д-р Никола Кръстев
ел. адрес: nikolakr@gmail.com
Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Лингвистика)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 30%
2. Курсова работа 30%
3. Изпит (защита на курсова работа) 40%
Кредити:
4 ECTS