Skip to content

Комуникативни стратегии и речеви тактики

Предлаганият курс ситуира изучаването на комуникативния акт в дейностната скаларна парадигма от стратегия – тактика – техника, като внася необходимите теоретични и методологически разграничения между същността на речевото действие, възможните начини за осъществяването му и съответния езиков инструментариум. Измежду целите, които си поставя курсът, е предвиден анализ на познавателната, поведенческата, вербалната и афективната страна на общуването в контрастивен план. Магистрантите имат възможност да обогатят и систематизират знанията си при подготовката си както в теоретичен, така и в приложен аспект с оглед на бъдещото им активно участие в чуждоезиковото обучение и в различни сфери и равнища на междуличностното общуване. Предвидената курсова работа изисква самостоятелна разработка на избрана от магистранта комуникативна стратегия със съответните речеви тактики и вербални техники, представени в контрастивен план с българския език в условия на формално и неформално общуване.

Преподаватели:
проф. д.ф.н. Евгения Вучева

ел. адрес: еvucheva@gmail.com

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Комуникация)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Курсова работа 40 %
2. Изпит 60 %
Кредити:
4 ECTS