Skip to content

Основни науковедски изисквания към магистърската теза

Курсът представлява учебен минимум от системни знания за основните логико-методологически изисквания към изследователската страна на магистърската теза през всичките етапи на нейната разработка – при избора на тема, при определяне целите и задачите на разработката, при избора на теоретична база и дескриптивен апарат, при решаване на изследователските задачи и достигане на основната цел, при написване на текста и при неговата защита. Изгражда умения за решаване на конкретни изследователски задачи и методическа разработка на проект за написване на магистърската теза.

Преподаватели:
доц. д-р Адриана Миткова

ел. адрес: adrianamitkova@abv.bg

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
задължителна (Общ задължителен модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 30 %
2. Текуща самостоятелна работа 30 %
3. Изпит 40 %
Кредити:
2 ECTS