Skip to content

Ателие за академично писане

Изследователският процес и разработването на магистърската дипломна работа са тясно свързани с процеса на писане – един непрекъснат процес, преминаващ през няколко етапа: изготвяне на предварителен проект, събиране и обработка на данни, създаване на работен инструментариум, изготвяне на работен вариант на отделните части на разработката, отчитане на постигнатите резултати, обсъждане и представяне на окончателния вариант на дипломната работа.

Основната цел на дисциплината е да подпомогне магистрантите в „текстуализирането“ на чуждия език на техните курсови и дипломни проекти, да ги запознае с основните стратегии и техники за академично писане.

Преподаватели:
доц. д-р Донка Мангачева, доц. д-р Боряна Кючукова-Петринска
ел. адреси: dmangatcheva@gmail.com, borianapetrinska@yahoo.com
Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
задължителна (Общ задължителен модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
 1. Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 20%
 2. Участие в тематични дискусии в часовете 40%
 3. Изпит 40%
Кредити:
4 ECTS