Skip to content

Никола Кръстев

Д-р Никола Кръстев е магистър по приложна лингвистика, стипендиант на Националния автономен университет на Мексико и на Института за антропологични изследвания към същия университет. Доктор по общо езикознание, главен асистент, водещ различни дисциплини от бакалавърската степен на специалност Испанска филология и от магистърската програма по приложна лингвистика: испански език, увод в испанското езикознание, произход и еволюция на езика, лингвистична типология. Повечето от тези дисциплини са тясно свързани с научните му интереси в области, като философия и теория на езика, общо и общо и съпоставително езикознание, история на езика.

Административен координатор на магистърската програма „Приложна лингвистика“.