Skip to content

Магистърска програма

Магистърската програма „Приложна лингвистика“ има интердисциплинарен характер и е предназначена за филолози и за завършили квалификационната степен „бакалавър“ от други филологически и хуманитарни специалности, владеещи испански/португалски език. Тя предлага широкомащабна платформа за надграждане на знанията и уменията на магистрантите в основните области от приложното езикознание - лингвистика, комуникация, превод и редактиране.

Основната цел на програмата е подготовката на висококвалифицирани специалисти с изграден подход към теоретичните и практическите проблеми на езика, на превода и на комуникацията в междукултурен и междуличностен аспект, съобразен със съвременните потребности на обществото. Тя съчетава три специализиращи модула (ЛИНГВИСТИКА, КОМУНИКАЦИЯ и ПРЕВОД И РЕДАКТИРАНЕ С ЧУЖД ЕЗИК), с което дава възможност на магистрантите да усвоят най-новите постижения в посочените области, за да се превърнат в активни участници в съвременната мултикултурна среда.

Екипът от преподавателите е многопрофилен, титулярите на всички дисциплини са водещи специалисти в съответната област.

Магистърската програма „Приложна лингвистика“ дава възможност за разширяване и усъвършенстване на филологическата подготовка на студентите, ориентирана към тяхната езиковедска, преводаческа, редакторска или комуникативна насоченост. Завършилите
...continue reading Реализация