Skip to content

Извадка от учебния план за филолози

Общ задължителен модул

Всички дисциплини в този модул са задължителни.

дисциплина семестър кредити
Категориите на речта 1 5
Прагматика и дискурс 1 3
Ателие за академично писане 1 4
Основни науковедски изисквания към магистърската теза 2 2
Лингвостилистичен анализ на текст 2 4

Специализиращ модул Лингвистика

Всички дисциплини в този модул са избираеми.

дисциплина семестър кредити
Лингвокултурология 1 4
Лингвистични школи и направления в съвременното езикознание 1 2
Генезис, структура и функции на граматичните категории 1 2
Лингвистична типология 1 4
Етнокултурни аспекти на фразеологията 2 3
Анализ на дискурса 2 3
Лингвистична археология 2 2

Специализиращ модул Комуникация

Всички дисциплини в този модул са избираеми.

дисциплина семестър кредити
Устната комуникация и нейният дискурс (езикът на електронните медии) 1 3
Социолингвистични измерения на комуникацията 1 3
Бизнес комуникация 1 2
Произход и еволюция на езика 1 5
Комуникативни стратегии и речеви тактики 2 4
Диалогичният дискурс 2 2
Направления в съвременната лингвистична антропология 2 2
Семиотика на рекламата 2 2

Специализиращ модул Превод и редактиране

Всички дисциплини в този модул са избираеми.

дисциплина семестър кредити
Практикум (в областта на художествения и специализирания превод и бизнес комуникация), I част 1 4
Редактиране и коригиране на текст 1 2
Компютърно асистиран превод 1 2
Съпоставителен анализ и коментар на превод 1 4
Практикум (в областта на художествения и специализирания превод и бизнес комуникация), II част 2 2
Типография и текстообработка 2 2
Превод и рефериране на новинарски текстове 2 2
Превод на справочно-информационни текстове 2 2

Учебни практики

дисциплина семестър кредити
Учебна практика - Специализиращ модул Лингвистика 2 2
Учебна практика - Специализиращ модул Комуникация 2 2
Учебна практика - Специализиращ модул Превод и редактиране 2 2

Дипломна работа

Дипломната работа е задължителна.

сесия месец кредити
Първа юли 15
Втора октомври 15