Skip to content

Извадка от учебния план португалски език

Подготвителен базов модул

Всички дисциплини в този модул са задължителни.

дисциплина семестър кредити
Практически португалски език 1 14
Морфосинтаксис 1 8
Общо и индоевропейско езикознание 1 4

Избираеми дисциплини за Подготвителния базов модул

Всички дисциплини в този модул са избираеми.

дисциплина семестър кредити
Проблеми на теорията и практиката на превода 1 4
Стилистика и приложна лингвистика 1 4

Общ задължителен модул

Всички дисциплини в този модул са задължителни.

дисциплина семестър кредити
Категориите на речта 2 5
Прагматика и дискурс 2 3
Ателие за академично писане 2 4
Основни науковедски изисквания към магистърската теза 3 2
Лингвостилистичен анализ на текст 3 4

Специализиращ модул Лингвистика

Всички дисциплини в този модул са избираеми.

дисциплина семестър кредити
Лингвокултурология 2 4
Лингвистични школи и направления в съвременното езикознание 2 2
Генезис, структура и функции на граматичните категории 2 2
Лингвистична типология 2 4
Етнокултурни аспекти на фразеологията 3 3
Анализ на дискурса 3 3
Лингвистична археология 3 2

Специализиращ модул Комуникация

Всички дисциплини в този модул са избираеми.

дисциплина семестър кредити
Устната комуникация и нейният дискурс (езикът на електронните медии) 2 3
Социолингвистични измерения на комуникацията 2 3
Бизнес комуникация 2 2
Произход и еволюция на езика 2 5
Комуникативни стратегии и речеви тактики 3 4
Диалогичният дискурс 3 2
Направления в съвременната лингвистична антропология 3 2
Семиотика на рекламата 3 2

Специализиращ модул Превод и редактиране

Всички дисциплини в този модул са избираеми.

дисциплина семестър кредити
Практикум (в областта на художествения и специализирания превод и бизнес комуникацията), І част 2 4
Редактиране и коригиране на текст 2 2
Компютърно асистиран превод 2 2
Съпоставителен анализ и коментар на превода 2 4
Практикум (в областта на художествения и специализирания превод и бизнес комуникацията), ІІ част 3 2
Типография и текстообработка 3 2
Превод и рефериране на новинарски текстове 3 2
Превод на справочно-информационни текстове 3 2

Учебни практики

Всички дисциплини в този модул са избираеми.

дисциплина семестър кредити
Учебна практика - Специализиращ модул Лингвистика 3 2
Учебна практика - Специализиращ модул Комуникация 3 2
Учебна практика - Специализиращ модул Превод и редактиране с португалски език 3 2

Дипломна работа

Дипломната работа е задължителна.

сесия месец кредити
Първа юли 15
Втора октомври 15