Skip to content

Нефилолози

„Приложна лингвистика“ е действаща магистърска програма с ежегоден прием от 2004 г. Тя е трисеместриална. Tитулярите на всички дисциплини са водещи специалисти в съответната област.

Учебният план предвижда за нефилолози задължителен начален подготвителен модул в продължение на един семестър. Обучението в Подготвителния базов модул се осъществява през летния семестър на учебната година преди началото на учебния процес в Магистърската програма по приложна лингвистика. Подготвителният базов модул включва основни дисциплини от Учебния план на бакалавърската степен на специалността Испанска/Португалска филология. Обучението по тези дисциплини се осъществява по учебните програми на тези дисциплини в ОКС „бакалавър“, като кредитите, които се набират от този модул, са 30.

Обучението в останалите два семестъра на програмата е с отворен и гъвкав формат, което дава възможност на магистранта да състави сам учебния си план по приоритети. То е организирано в един основен модул с минимален брой задължителни дисциплини, който се надгражда с един от трите специализиращи модула (ЛИНГВИСТИКА, КОМУНИКАЦИЯ и ПРЕВОД И РЕДАКТИРАНЕ С ИСПАНСКИ/ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК). Във всеки от специализиращите модули се предлага и избор на предпочитани дисциплини. По избрания от магистранта модул трябва да се наберат не по-малко от половината от кредитите, предвидени за избираеми дисциплини по семестри. В зависимост от интересите на обучавания, останалите кредити се допълват от дисциплини от другите два профилиращи модул от Учебния план.

Магистрантът има право да набира кредити и от дисциплини, предлагани от други магистърски програми в Софийския университет.

Програмата предоставя възможност за стажове в областта и на трите модула - в научни учреждения, издателства, преводачески фирми, държавни и частни институции.

Магистърската програма завършва с подготовка и защита на магистърска дипломна работа на съответния основен чужд език.

Извадка от учебния план, предназначен за студенти, владеещи испански език и завършили квалификационната степен „бакалавър“ от специалности, различни от Испанска филология.

Извадка от учебния план, предназначен за студенти, владеещи португалски език и завършили квалификационната степен „бакалавър“ от специалности, различни от Португалска филология.