Skip to content

Реализация

Магистърската програма „Приложна лингвистика“ дава възможност за разширяване и усъвършенстване на филологическата подготовка на студентите, ориентирана към тяхната езиковедска, преводаческа, редакторска или комуникативна насоченост. Завършилите са висококвалифицирани многопрофилни специалисти с широки професионални умения за работа в конкурентна среда в обществената, културната и образователната сфера, където се изисква отлично владеене на чуждия език, теоретична езикова компетентност, комуникативни, преводачески и редакторски умения, стратегически и творчески подход в търсенето на професионални решения.

Придобилите образователно-квалификационната степен „магистър“ по тази програма биха могли да намерят професионална реализация в културни институти, средства за масова информация, международни представителства, научни институции, висши учебни заведения, преводачески агенции и другаде, където хуманитарното образование, съчетано с професионално владеене на чуждия език и със задълбочени познания в областта на приложната лингвистика, е важен приоритет.