Skip to content

Филолози

Кандидатите за магистърската програма „Приложна лингвистика“ трябва да имат завършено висше филологическо образование с образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и минимален успех „добър“ (средно аритметично от общия успех от следването и държавния изпит).

Всички кандидати се явяват на устно събеседване с комисия. Оценяването се извършва въз основа на езиковите и комуникативните умения на кандидатите.