Skip to content

Нефилолози

Кандидатите за магистърската програма „Приложна лингвистика“ трябва да имат завършено висше образование с образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и минимален успех „добър“ (средно аритметично от общия успех от следването и държавния изпит). Нефилолозите трябва да владеят испански или португалски език, чието ниво се удостоверява с документ при кандидатстването или с писмен изпит по съответния език.

Всички кандидати се явяват на устно събеседване с комисия. Оценяването се извършва въз основа на езиковите и комуникативните умения на кандидатите.