Skip to content

Доц. д-р Донка Мангачева

Академична длъжност:
Доцент, доктор по филология. Катедра по испанистика и португалистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Ръководител на на магистърската програма „Приложна лингвистика“
Бакалавърски курсове:
Синтаксис на простото изречение, Синтаксис на Сложното изречение, Стилистика на съвременния португалски език, Прагматика
Магистърски курсове:
Прагматика и дискурс, Лингвопрагматични аспекти на диалогичното общуване, Лингвостилистичен анализ на текст
Изследователски интереси:
общо и съпоставително езикознание, теория и философия на езика, съвременно португалско езикознание (синтаксис, стилистика, прагматика)

Подбрана библиография

Монографии

Реализация на подбудителния изказ в съвременния португалски книжовен език. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2011, 188 стр.

Диалогичното единство подкана–отговор (върху материал от португалски език). Изток-Запад, София, 2012, 237 стр.

Статии

„Подбудителният речев акт: илокуция и перлокуция“. // Език и литература, LXIII, № 1-2: Филологически погледи оттатък Пиренеите, 2010, 164-172.

“As frases imperativas de forma reduzida: o desafio da configuração linguística”. // IberoSlavica 2010: Linguistic Studies at the 2nd International Conference «Iberian and Slavonic Cultures in Contact and Comparison: Intra Muros – Ante Portas”, 132-145.

“A (im)polidez das imperativas não-patentes no português europeu”. // Diálogos com a Lusofonia: Atas das Segundas Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e do Leste,Universidade de Sófia, 26–28 de Março de 2010. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2012, 184-190.

Комуникативният успех в диалогичното взаимодействие“. // Чуждоезиково обучение, XXXIX, 1, 2012, 17-26.

Речевото събитие в контекста на лингводидактиката“. // Чуждоезиково обучение, XXXIX, 2, 2012, 103-115.

Междуличностното словесно общуване“. // Чуждоезиково обучение, XXXIX, 3, 2012, 216-226.

Кооперативност в словесното взаимодействие“. // Чуждоезиково обучение, XXXIX, 5, 2012, 439-449.

Всички разбират Остин“. // Чуждоезиково обучение, XL, 1, 2013, 51-68.

Дискурсът: насоки за лингводидактиката“. // Чуждоезиково обучение, XL, 3, 2013, 289-298.

Вербалната интеракция: цели, актове и стратегии“. // Чуждоезиково обучение, XL, 6, 2013, 775-784.

Словесната реакция: акт и/или ефект?“ // Чуждоезиково обучение, XLI, 2, 2014, 127-138.

Контекстуализацията на изказа“. // Мислене, език, реч. Изследвания в чест на проф. дфн Евгения Вучева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2014, 175-183.

A crítica contra as pressuposições do ato diretivo”. // Horizontes do Saber Filológico. 20 anos de Licenciatura em Filologia Portuguesa na Universidade de Sófia Sveti Kliment Ohridski. Editora Universitária Sveti Kliment Ohridski, Sófia, 2014, 146-154.