Skip to content

Доц. д-р Адриана Миткова

A_Mitkova_croppedАкадемична длъжност:
Доцент, доктор по филология.
Катедра по испанистика и португалистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Бакалавърски курсове:
Социолингвистика на испанския език, Испански език – практически курс, Влиянието на фактора пол в процеса на комуникация
Магистърски курсове:
Социолингвистични измерения на комуникацията, Редактиране и коригиране на текст
Изследователски интереси:
социолингвистика, анализ на дискурса, етнолингвистика, лингвокултурология, морфосинтаксис, чуждоезиково обучение

Подбрана библиография

Монографии

Функционално-семантичната категория аспектуалност в съвременния испански език. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2008, 293 стр.

Жената и езикът в испанския социокултурен контекст. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2013, 200 стр.

Статии

„Характеристики на аспектуалната система на глагола в съвременния испански език“. // Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, том 93-96, 2007, 175-235.

«Estereotipos del habla femenina en el refranero español». // Paremia, No. 16, Madrid, 2007, 89-97.

«El léxico juvenil por áreas temáticas». // Tonos Digital. Revista electrónica de estudios filológicos, No. 14, diciembre 2007.

«Un modelo de enseñanza de las perífrasis verbales españolas». // Чуждоезиково обучение, 6, 2007, 23-34.

«Supersticiones y fraseología en Bulgaria». // Supersticiones y fraseología. Sevilla Muñoz, J. y M. A. Sardelli (coord.), Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2008, 501-549.

«El estilo comunicativo de los jóvenes». // Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación (CLAC), 37, 2009, 21-44.

„Особености в употребата на умалителни форми в женската реч“. // Език и литература. Оттатък Пиринеите. Съюз на филолозите българисти, София, 2010, 58-65.

«Aspecto y aspectualidad en español». // Les catégories verbales dans les langues romanes. Actes du Colloque international Sofia, 25-27 février 2005. CU Romanistika, Sofia, 2010, 180-186.

„Влияние на фактора пол върху употребата на езикови средства с експресивна функция“. // Езици и култури в диалог. Традиции, приемственост, новаторство. Конференция, посветена на 120-годишната история на преподаването на класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2010, 166-172.

«Los intensificadores morfológicos y sintácticos en español». // Научни трудове в памет на Георги Герджиков. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2011, 192-197.

«Tabú y eufemismo en el habla femenina». // Лузофонски отгласи. 15 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2012, 243-248.

«La manipulación de la lengua en aras de la corrección política». // El español: territorio de encuentros. 50 años de Licenciatura en Filología Española en la Universidad de Sofía «San Clemente de Ojrid». Editorial Universitaria «San Clemente de Ojrid», Sofía, 2012, 136-145.

Социолингвистични аспекти на категорията вежливост“. // Horizontes do saber filológico. 20 anos de Licenciatura em Filologia Portuguesa na Universidade de Sófia Sveti Kliment Ohridski. Editora Universitária Sveti Kliment Ohridski, Sófia, 2014, 220-227.

«Acercamiento pragmático y sociolingüístico al discurso eufemístico». // Мислене, език, реч. Изследвания в чест на проф. дфн Евгения Вучева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2014, 162-169.

«El ataque verbal encubierto». // Más allá de las palabras (Homenaje a Rafael Alvarado en su 70 aniversario). Editorial Universitaria «San Clemente de Ojrid», Sofía, 2014, 80-87.

„Езикова вежливост и политическа коректност“. // Българска реч, Година XX/2014, книга 3. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2014, 17-26.