Skip to content

Дипломна работа

Правила за изготвяне и защита на дипломна работа
за придобиване на магистърска степен по Приложна лингвистика

І. Научно ръководство

 1. Дипломната работа се разработва в тясно сътрудничество между дипломанта и неговия научен ръководител. Ръководството включва консултации относно темата, целта, методологията, структурата, библиографията и научния стил на разработката.
 2. Дипломна работа, която не е била ръководена или няма одобрението на научния ръководител, не се допуска до защита.
 3. Студентът има право сам да избере научния си ръководител.
 4. Научният ръководител може да ръководи не повече от 3 дипломни работи за една сесия.

ІІ. Изисквания

 1. Текстът на дипломната работа не може да е по-кратък от 60 стандартни страници (1800 знака на страница).
 2. Структурата на дипломната работа трябва да включва следните части:
  • Заглавна страница: Университет, Факултет, Катедра, Магистърска програма „Приложна лингвистика“, Автор, Заглавие, Научен ръководител, Дата;
  • Съдържание;
  • Увод: тематика, цели, работни хипотези, както и теоретична и приложна значимост на работата;
  • Теоретична рамка: критически анализ на библиографията по темата, теоретични източници, основни постижения и отворени въпроси;
  • Методологическа рамка: избор на подходяща методология за разработка на темата;
  • Разработка на изследването;
  • Заключения;
  • Библиография.
 3. Цитирането трябва да се извършва според стандарт, одобрен от научния ръководител.
 4. Дипломната работа трябва да бъде изградена като доказателство на ясно формулирана теза или като изследване, търсещо отговора на ясно поставен въпрос.

ІІІ. Процедура

 1. Темата на работата, изборът на научен ръководител и изборът на рецензент се одобряват от катедрен съвет.
 2. Смяната на тема, научен ръководител или рецензент се одобряват по същия ред.
 3. Дипломантът подава заявление в отдел „Студенти“ за желанието си да се яви на защита най-малко 2 седмици преди съответната сесия.
 4. Дипломната работа се депозира в катедрата най-малко 2 седмици преди защитата в следния вид:
  • Един подвързан екземпляр;
  • Електронен вариант (CD), към който е приложена заглавната страница на дипломната работа.
 5. Рецензентът предава рецензията си в Катедрата най-малко три дни преди защитата.

ІV. Защита

 1. Рецензията трябва да съдържа оценка по избора на темата, методологията, структурирането, теоретичната подготовка и осведоменост, стила, реализирането на целта и приносите на работата.
 2. Защитата е публична и протича пред тричленна комисия, съставена от експерти по темата на дипломната работа, при следния ред:
  • Представяне на работата от страна на кандидата;
  • Изслушване на рецензията;
  • Устно становище от страна на научния ръководител за сътрудничеството с магистранта и оценка за достойнствата на работата;
  • Въпроси от членовете на комисията; с разрешение на председателя въпроси може да задават и други присъстващи.
  • Отговор на въпросите. Комисията може да позволи допълнителни въпроси за изясняване на казаното.
  • Комисията се оттегля на заседание и взима решение за резултата. Оценката се прави въз основа на следните показатели:
   • Проведената изследователска работа от страна на магистранта;
   • Написването и оформлението на дипломната работа;
   • Представянето и публичната защита;

   Резултатът се протоколира и се обявява същия ден.

 3. При доказано плагиатство или друг вид измама работата се отхвърля.
 4. Защитите се провеждат два пъти годишно: в периода 1–10 юли и 20–30 октомври.