Skip to content

Чужд език, ІІ част

Целта на обучението по чужд език е практическото овладяване на избрания от магистранта чужд език, включващо развиването на четирите умения (слушане, четене, писане и говорене) за съответното ниво по Европейската езикова рамка. При завършване на обучението си магистрантът трябва да може на изходящо ниво да:

 • разбира текстове при слушане или четене;
 • може да участва в разговор или да прави самостоятелно устно изложение;
 • напише граматически правилен и логически свързан текст.

Предлага се обучение по следните езици и нива/полунива (не е задължително всеки семестър да се сформира група за всяко едно ниво/полуниво и език):

 • английски (В1.2, В2.2 и С1.2)
 • испански (А2.1, В1.1 и В2.1)
 • италиански (А1.2, А2.2 и В1.2)
 • немски (А1.2, А2.2, В1.2 и В2.2)
 • нидерлански (А1.2 и А2.2)
 • новогръцки (А2 и В1.2)
 • португалски (А2.1 и В1.1)
 • руски (А1.2, А2.2, В1.2 и В2.2)
 • френски (А1.2, А2.2, В1.2 и В2.2)
Преподаватели:
екип
Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
общоизбираема
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
Освен посочените по-долу критерии и тяхната тежест, в зависимост от езика и нивото са възможни промени.
1. Участие в часовете 20 %
2. Текуща самостоятелна работа/контролно 20 %
3. Тестова проверка/изпит 60 %
Кредити:
4 ECTS