Skip to content

Учебна практика – Специализиращ модул „Лингвистика“

Обучението по учебната дисциплина „Учебна практика – Специализиращ модул Лингвистика“ се провежда в Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ при БАН и други институти и организации със сходен научен профил и предмет на дейност. Целта е студентите да се запознаят с технологията за подбор на материали и информация от областта на лингвистиката, за да подготвят енциклопедични и други статии по лингвистични теми. Накрая представят портфолио с изготвените статии и доклад, в който описват дейностите, изпълнявани по време на практиката.

Очаква се практиката да разшири и задълбочи информираността и интереса на магистрантите към широк спектър от езиковедски теми и проблеми, да изгради навици и умения за отговорно събиране и проверка на научни сведения, както и съставяне на енциклопедични статии по лингвистика, като не на последно място да спомогне за професионалната им ориентация в областта на академичната им подготовка и успешната им реализация на пазара на труда.

Преподаватели:
доц. д-р Весела Чергова
ел. адреси: v.chergova@abv.bg
Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Лингвистика)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Портфолио от практическите упражнения и самостоятелната работа в библиотека или с ресурси 100%
Кредити:
2 ECTS