Skip to content

Устната комуникация и нейният дискурс (езикът на електронните медии)

Курсът предлага необходими знания за природата, строежа и начините за функциониране на устната форма на езика върху конкретен материал от електронните медии (на български, португалски и испански език). Формира у магистрантитe следните умения:

  • за анализ и оценка на устния дискурс за публични цели;
  • за изграждане на речев портрет на телевизионен водещ или интервюиран;
  • за написване и редактиране на писмени текстове, подходящи за използване в
    устна пулбична реч.
Преподаватели:
гл. ас. д-р Милена Маринкова
ел. адрес: marinkova@gmail.com
Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Комуникация)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 20 %
2. Текуща самостоятелна работа 30 %
3. Изпит 50 %
Кредити:
3 ECTS