Skip to content

Увод в общата теория и практика на превода

Дисциплината въвежда ключовите понятия и централните постановки в теорията на превода, като създава подходяща основа за вникване в проблематиката на превода от/на португалски език. Отделя се внимание на типологията на превода, опорните подходи и методологически принципи,  жанровата специфика и стиловата диференциация. Обсъждат се критерии за обективна оценка на преводаческия избор, анализират се конкретни случаи от практиката и се поощрява индивидуалната творческа дейност на студентите.

Преподаватели:
доц. д-р Донка Мангачева

ел. адрес: dmangatcheva@gmail.com

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии 30 %
2. Изпит 70 %
Кредити:
3 ECTS