Skip to content

Типография и текстообработка

Курсът има за цел да запознае студентите с главните характеристики на типографията и влиянието ѝ върху възприятието на превода. Проследява се историята на типографията, основните ѝ техники и видове, както и най-разпространените класификации на шрифтовете. Тези теоретични знания се ориентират към приложните особености на различните типографски стилове в зависимост от вида на текста и на носителя му (хартиен или електронен). Специален акцент се поставя върху предпечатната подготовка на текста, както и на специфичните за всеки вид превод препоръки. Основната задача на курса е да изгради у студентите съзнание за важността на типографското оформяне на произвежданите от тях текстове и преводи и да ги насочи към създаването на техен собствен стил, който да е съобразен с изискванията на всеки вид текст. Също така се обръща внимание и на оформянето на презентационни материали като брошури, автобиографии и презентации, чрез което се постига по-лесно достигане на съобщението до публиката.

Преподаватели:
гл. ас. д-р Никола Кръстев
ел. адрес: nikolakr@gmail.com
Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Превод и редактиране с чужд език)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 25%
2. Демонстрационни занятия 25%
3. Текуща самостоятелна работа + презентации 50%
Кредити:
2 ECTS