Skip to content

Лингвистична археология

Дисциплината „Лингвистична археология“ има за цел да запознае студентите с основните методи за реконструиране на езикови структури и с граматикализационните процеси, които съпътстват естествения развой на езиците. В този смисъл, представлява най-общо увод в целите, задачите и методологията на историческата лингвистика, като основният фокус е поставен върху прототипните тенденции при граматическата реогранизация на езиковите системи. Съдържанието на курса е обособено в две части. Първата е посветена предимно на историческото развитие и инструментариума на сравнително-историческия метод, разглеждан като основен и най-разпространен качествен метод за реконструиране на незасвидетелствани езикови факти от миналото. Втората част е свързана с граматикализацията на отделни структури и реорганизацията на езиковата система, до която водят те. За описанието на тези процеси е приложена теорията за самоорганизиращите се системи, като се поставя основен акцент върху проследяването на морфосинтактичните промени сред индоевропейските езици.

Преподаватели:
гл. ас. д-р Никола Кръстевeл. адрес: nikolakr@gmail.com
Характеристика:
теоретична дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Лингвистика)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 40 %
2. Изпит 60 %
Кредити:
2 ECTS