Skip to content

Теория на превода и трансформации

Дисциплината надгражда познанията на студентите в теорията и практиката на превода и ги запознава подробно с механизмите на трансформациите при превода в двойката езици португалски–български. Осмислянето на теоретично-преводната проблематика се опира на съпоставителен анализ на превода на художествени текстове. Целта е студентите да прилагат придобитите теоретични знания в разбора на конкретни езикови структури, както и да усъвършенстват техниките на превод.

Преподаватели:
доц. д-р Донка Мангачева

ел. адрес: dmangatcheva@gmail.com

Характеристика:
теоретична дисциплина
Статус:
избираема (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии 30 %
2. Изпит 70 %
Кредити:
2 ECTS