Skip to content

Синтаксис на простото изречение

Дисциплината въвежда основни понятия в общата синтактична теория на португалския език и в частност проблематиката на елементарната предикативна единица – просто изречение. Обзорът на развитието на лингвистичната мисъл обединява различни концепции и методи за изследване и описание: от традиционното синтактично учение до съвременните генеративни направления. В семинарите се следва система от подбрани и подходящо структурирани упражнения с цел прилагане и надграждане на придобитите теоретични знания в многопластов анализ на конкретни езикови конструкции.

Преподаватели:
доц. д-р Донка Мангачева

ел. адрес: dmangatcheva@gmail.com

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 10 %
2. Текуща самостоятелна работа/контролно 20 %
3. Изпит 70 %
Кредити:
3 ECTS