Skip to content

Семиотика на рекламата

Дисциплината представя специфичната проблематика на рекламата като семиотично явление. Запознава магистрантите с тенденциите в съвременната реклама и предлага критерии за оценка на взаимозависимостите между вербални послания и визуални регистри, като изгражда умения за ефективната употреба на знаците и на тяхната символика. Една от конкретните цели на курса е да създаде умения за самостоятелен и критичен подход към рекламата като семиотично явление и към специфичното езиково равнище на реализация.

Преподаватели:
проф. д.ф.н. Евгения Вучева

eл. адрес: еvucheva@gmail.com

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Комуникация)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Портфолио 20 %
2. Текуща самостоятелна работа/контролно 80 %
Кредити:
2 ECTS