Skip to content

Бизнес комуникация

Лекционният курс по бизнес комуникация има за основна задача да запознае студентите с особеностите на комуникацията в бизнес среда. Представянето на видовете комуникация, особеностите на комуникационните канали и рационалните и емоционалните компоненти на общуването предоставят основни познания за спецификата на комуникационния процес в сферата на бизнеса. Запознаването с логиката в речта и изискванията на речевата култура ще подготви студентите за бъдещо диалогично общуване в делова среда в различен културен контекст.

Преподаватели: екип
доц. д-р Анелия Петроваел. адрес: anelia_p_spasova@yahoo.com
Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Комуникация)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 20 %
2. Изпълнение на индивидуални/групови задания 30 %
3. Изпит 50 %
Кредити:
2 ECTS