Skip to content

Психология на рекламата

Съдържанието на курса е систематизирано в три проблемни области. В първата се разглежда същността и основните функции на търговската реклама. Във втората част се разглеждат различните подходи при разработване на ракламна стратегия, както и основните рекламно-психологически модели за въздействие на реципиентите. В заключителната част се представят основните методи за проверка на ефективността на рекламното въздействие.

Преподаватели:
доц. д-р Анелия Петрова

ел. адрес: anelia_p_spasova@yahoo.com

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Комуникация)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Анализ на реклама 50 %
2. Участие в тематични дискусии в часовете 20 %
3. Изпит 30 %
Кредити:
3 ECTS