Skip to content

Промяна и функции на езика

Курсът представя теорията за взаимната връзка между промяна (диахрония) и функция (синхрония) на езика. Разширява и задълбочава знанията върху функционирането на езика и принципите на съвременната езикова типология.

Преподаватели:
проф. д.ф.н. Иван Кънчев
eл. адрес: svetla.juan@gmail.com
Характеристика:
теоретична дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Лингвистика)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 20 %
2. Изпит 80 %
Кредити:
2 ECTS