Skip to content

Превод на технически текстове

Целта на курса е да запознае студентите с особеностите на превода на специализирани технически текстове и да ги подготви за анализа, тълкуването и извършването на подобен род преводи в работна среда. Основната му задача е студентите да натрупат знания и умения за боравене със специализирани текстове на разнообразна техническа тематика, практически да овладеят технологията за установяване на преводни еквиваленти, базирана на интернет ресурси, енциклопедични и специализирани речници, да формират критерии за съответната стилова адекватност и технически жаргон, както и да подобрят своите умения за текстообработка. Специално внимание се обръща върху случаите на употреба на функционални еквиваленти и върху влиянието на чуждите езици върху българския и испанския технически жаргони.

В курса на обучение по дисциплината са предвидени преводи от и на испански език на научно-техническа, приложно-техническа, административно-техническа тематика, дипломи, приложения, академични справки, упътвания за употреба, технически спецификации, сертификати за качество и т. н.

Преподаватели:
гл. ас. д-р Никола Кръстев

ел. адрес: nikolakr@gmail.com

Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
избираема (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 25 %
2. Текуща самостоятелна работа/контролно 25 %
3. Изпит 50 %
Кредити:
2 ECTS