Skip to content

Превод на справочно-информационни текстове

Дисциплината има за цел да запознае магистрантите с критериите за разпознаване и анализ на различни видове справочно-информационни текстове, с основните теоретични аспекти и техники за превода им. Насочена е към подготовката за откриване на характерните за превода на справочно-информационни текстове проблеми и за взимане на правилни преводачески решения.
Очаква се у студентите да бъдат изградени умения да тълкуват и анализират справочно-информационни текстове, да откриват специфичните преводачески проблеми, да прилагат техниките за превод в зависимост от конкретния контекст и да извършват качествени преводи и редактиране на всякакви видове справочно-информационни текстове.

Преподаватели:
доц. д-р Адриана Миткова, ас. Вера Киркова
ел. адреси: adrianamitkova@abv.bg, verakirkova@abv.bg
Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Превод и редактиране с чужд език)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 20%
2. Участие в тематични дискусии в часовете 20%
3. Изпит 60%
Кредити:
2 ECTS