Skip to content

Превод и рефериране на новинарски текстове

Курсът запознава студентите с характеристиките и структурата на новинарския текст, както и с изискванията на медиите към текста на превода. Целта е да се създадат умения за адаптация на текста с оглед на новата социокултурна и комуникативна рамка и за прилагане на необходимите специфични преводачески техники за пренаписването на изходния текст. Специално внимание се отделя на характеристиките на реферирания текст и техниките за рефериране на новини.

Преподаватели:
доц. д-р Боряна Кючукова-Петринска, ас. д-р Вера Киркова,
ел. адреси: borianapetrinska@yahoo.com, verakirkova@abv.bg
Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Превод и редактиране с чужд език)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 20%
2. Текуща самостоятелна работа / контролно 40%
3. Изпит 40%
Кредити:
2 ECTS