Skip to content

Превод и редактиране на художествен текст

Дисциплината има за цел да задълбочи познанията на студентите в теорията и практиката на превода, да усъвършенства приложните преводачески техники и редакторските умения. Разглеждат се специфични проблеми на художествения превод (от португалски на български език и от български на португалски език). Анализът и упражненията се базират главно на откъси от съвременни автори в оригинал. При редакцията на текст се обсъждат подробно потенциалните трудности в превода, съответните преводачески решения и се изграждат критерии за преценка на общото качество на превода.

Преподаватели:
ас. Вера Киркова

ел. адрес: verakirkova@abv.bg

Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
избираема (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 20 %
2. Изпит 80 %
Кредити:
2 ECTS