Skip to content

Прагматика и граматика

Курсът запознава студентите с възникването на прагматиката като сравнително нова лингвистична дисциплина и обвързването ѝ с граматиката като фундаментална и исторически утвърдена лингвистична дисциплина. Представят се основните въпроси на лингвистичната прагматика, съобщават се сведения за школите и направленията, които се занимават с прагматична проблематика и се акцентира особено върху интереса на прагматиката към говорещия човек. Обръща се специално внимание на когнитивната проблематика, чиято разработка пряко зависи от прагматичните сведения за езиковата реалност.

Усвояването на теоретичните постановки се проверява чрез самостоятелно разработване на пет научни есета по възлови проблеми и колективно обсъждане на конкретните разработки.

Преподаватели:
проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

ел. адрес: stediru@abv.bg

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Комуникация)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 20 %
2. Участие в тематични дискусии в часовете 20 %
3. Текуща самостоятелна работа/контролно 60 %
Кредити:
3 ECTS